шапка сайта

Оливкова олія

Оливкова олія. Гарвуд Дж.

Довідник "Оливкова олія" пропонує актуальний погляд на усі аспекти оливкової олії. Він буде корисний в дослідженнях і розробках, а також в звичайних лабораторних і технологічних операціях. Друге видання включає в себе нові розділи, присвячені генетичним дослідженням і агрономічним аспектам нових насаджень і культурних сортів, які, в поєднанні з найостаннішими біохімічними дослідженнями і технологічними розробками, пояснюють унікальний хімічний склад оливкового масла. Аналітичні аспекти описуються в шести нових главах, фокусуючи увагу на хімічних сполуках, відповідальних за сенсорне сприйняття оливкової олії (запах, колір і смак) з використанням хроматографічних, спектроскопічних методів.
Живильні і сенсорні аспекти є основою для нинішнього успіху оливкового масла серед споживачів, і видання повторно аналізує в двох нових главах ролі ліпідів, в цілому, і оливкової олії, зокрема, в області фізіології харчування. Крім того широко описані і обговорені методики, розроблені для визначення сенсорної якості, окислення оливкового масла і фритюру. Розглянуто роль споживачів в маркетингових дослідженнях щодо використання оливкової олії.
Не ігнорується той факт, що популярність оливкової олії зробила ії кращою мішенню для шахраїв. Навмисне або неправильне маркування сумішей, що містять менш дорогі харчові масла, докладно описані в двох розділах, присвячених ідентифікації й фальсифікації. Нові розділи присвячені процесам рафінації оливкового масла, а також відображенню хімічної і сенсорної інформації з оливкових олій, вироблених в усьому світі.
Книга написана на двох рівнях: основний рівень структурований як підручник з практичних аспектів оливкового масла. Другий, більш методологічний рівень, призначений для фахівців в області різних наук, які сприяють дослідженню оливкового масла (біохімія, хімія, фізика, статистика і т.д.).

Handbook of Olive Oil. Analysis and Properties. Aparicio-Ruiz, Ramón, Harwood, John

The Handbook of Olive Oil presents an up-to-date view of all aspects of olive oil. It is written from an inter-disciplinary point of view and will be of use in research and development as well as in routine laboratory and process operations. This second edition includes new chapters devoted to genetic studies and agronomic aspects of new orchards and cultivars, which, in combination with the most recent biochemical studies and technological developments, explain the unique chemical composition of olive oil. The analytical aspects of the first edition are now described in six new chapters focused on the chemical compounds responsible for olive oil traceability and sensory perceptions (odor, color, and taste) utilizing chromatographic, spectroscopic, and in-tandem techniques.
Nutritional and sensory aspects are the basis for the current success of virgin olive oil among consumers, and this new edition re-analyzes in two new chapters the role of lipids, in general, and olive oil, in particular, in nutrition and health. In addition, the methodologies developed for determining sensory quality, olive oil oxidation, and deep-frying are extensively described and discussed. The role of consumers in olive oil studies of marketing and acceptability is covered in a new chapter.
This second edition has not ignored the fact that the popularity of olive oil has made it a preferred target for fraudsters. Deliberate mislabeling or mixtures containing less expensive edible oils are topics described in depth in two chapters devoted to traceability and adulteration. There is also a new chapter focused on the olive refining process, which is a relevant activity in the olive oil world, and another chapter displaying tables of chemical and sensory information from olive oils produced all over the world.
The book is written at two levels: the main level is structured as a tutorial on the practical aspects of olive oil. A second, more methodological level, is intended for specialists in the different sciences that contribute to olive oil studies (biochemistry, chemistry, physics, statistics etc).
This edition also details changes that are needed in different disciplines in order to overcome current problems and challenges.

Видавництво Springer
Рік видання 2013
Сторінок 772
Ціна 3150грн.