шапка сайта

Розділ 1. Методологія проектування вентильних двигунів постійного
струму з пасивним ротором…..................................................................... 15
1.1. Теорія електромеханічного перетворення енергії
у вентильних реактивних двигунах…................................................... 16
1.2. Методика проектування вентильних реактивних двигунів
з буферами енергії….............................................................................. 24
1.3. Методика проектування вентильних реактивних двигунів
оберненої конструкції…........................................................................ 29
Розділ 2. Методологія перевіркового розрахунку вентильних
реактивних двигунів…..................................................................................36
2.1. Математична модель вентильного реактивного двигуна
для статичних характеристик…............................................................ 36
2.2. Розрахунок механічної і робочих характеристик вентильного
реактивного двигуна з врахуванням зміни насичення сталі
магнітопроводу….................................................................................... 40
2.3. Особливості теплового розрахунку електромеханічного
перетворювача з явнополюсним статором і пасивним ротором…… 44
2.4. Особливості теплового розрахунку електромеханічного
перетворювача з явнополюсним статором і зовнішнім
пасивним ротором…............................................................................... 51
Розділ 3. Комп’ютерна реалізація методики проектування ВРД…...................... 60
Розділ 4. Математичні моделі для дослідження динамічних
та квазіусталених режимів роботи електропривода на базі
вентильних двигунів постійного струму….............................................. 80
4.1. Методика математичного моделювання електромеханічних
процесів у вентильних реактивних двигунах з буферами енергії…….. 80
4.1.1. Апроксимація магнітних характеристик
магнітопроводу ЕМП ВД…....................................................... 81
4.1.2. Обчислення електромагнітного моменту
з врахуванням насичення сталі…............................................. 84
4.1.3. Математичне моделювання електромеханічних
процесів у вентильному реактивному двигуні
з буфером енергії….................................................................... 85
4.1.4. Математична модель насиченого транзисторного ключа…... 88
4
4.1.5. Математична модель діода електронного
комутатора ВД…........................................................................ 90
4.1.6. Математичне моделювання струмів Фуко
в магнітопроводі вентильного реактивного двигуна….......... 90
4.1.7. Спосіб представлення дискретності схеми
з’єднання секції вентильного двигуна….................................. 92
4.1.8. Застосування методу інвертування диференціальних
рівнянь при моделюванні електромеханічних процесів
у вентильному двигуні…............................................................ 93
4.2. Математичні моделі вентильних реактивних двигунів
з буферами енергії….............................................................................. 95
4.2.1. Математична модель ВД з послідовними буферами
в кожній секції…......................................................................... 95
4.2.2. Математична модель вентильного реактивного
двигуна з послідовним буфером енергії й окремими
підживлювальними ключами…................................................. 99
4.2.3. Математична модель вентильного двигуна
з послідовним буфером і спільним підживлювальним
ключем…...................................................................................... 103
4.2.4. Математична модель вентильного реактивного
двигуна з паралельним буфером енергії…............................... 105
4.2.5. Математична модель ВРД з паралельним буфером
енергії й спільним підживлювальним ключем…..................... 108
Розділ 5. Конструктивні схеми електромеханічних перетворювачів
вентильних двигунів…................................................................................. 111
Розділ 6. Схеми електронного комутатора…............................................................ 123
6.1. Нові силові схеми електронного комутатора вентильного
реактивного двигуна…........................................................................... 124
6.1.1. Однопівперіодні комутатори з буферами енергії…................. 125
6.2. Інформаційна підсистема електронної схеми вентильного
двигуна…................................................................................................. 134
6.2.1. Давач положення ротора редуктосинного типу…................... 134
6.2.2. Схема формування імпульсів дискретного давача
положення ротора….....................................................................139
6.3. Енергетична підсистема комутатора вентильного
двигуна зі збудженням від постійних магнітів
на базі новітніх напівпровідникових приладів.................................... 141
6.4. Схема бездавачевого контролера ВД…................................................ 144
Розділ 7. Керування частотою обертання вентильних двигунів
постійного струму…...................................................................................... 154
7.1. Структурні схеми регулювання частоти обертання ВД……………. 154
7.2. Способи керування частотою обертання вентильних
двигунів…................................................................................................ 155
7.2.1. Неперервне керування…............................................................. 155
7.2.2. Імпульсне керування швидкістю ВД…..................................... 156
7.2.3. Релейний спосіб керування швидкістю ВД….......................... 156
5
7.2.4. Дискретно-фазове регулювання швидкості ВД….................... 157
7.2.5. Широтно-фазовий спосіб регулювання частоти
обертання ВД…........................................................................... 158
7.2.6. Широтно-імпульсний спосіб регулювання частоти
обертання вентильних реактивних двигунів............................. 164
Розділ 8. Математичні моделі керованих вентильних реактивних
двигунів постійного струму........................................................................ 170
8.1. Математична модель для дослідження електромеханічних
процесів у вентильному реактивному двигуні з обмеженням
максимального струму секцій.............................................................. 170
8.2. Математична модель вентильного реактивного двигуна
з широтно-імпульсним керуванням..................................................... 175
8.3. Математичне моделювання вентильного реактивного
двигуна з широтно-фазовим керуванням............................................. 178
8.4. Математична модель електромеханічних процесів ВРД
з буфером енергії під час гальмування................................................ 180
8.4.1. Гальмування шляхом збудження двох секцій......................... 181
8.4.2. Гальмування шляхом збудження однієї секції........................ 183
8.4.3. Гальмування ВРД шляхом його реверсування……………......184
Розділ 9. Автоматизовані системи дослідження електроприводів
на базі керованих вентильних реактивних двигунів........................... 187
Розділ 10. Математична модель вентильного двигуна постійного
струму зі збудженням від постійних магнітів....................................... 213
10.1. Розрахунок магнітомеханічної характеристики
вентильного двигуна з постійними магнітами.............................. 213
10.2. Магнітомеханічні параметри ВДПМ.............................................. 225
10.3. Математична модель для розрахунку електромеханічних
перехідних процесів у ВДПМ, що працює в режимі
синхронної машини.......................................................................... 235
10.4. Вольт-амперні характеристики напівпровідникових
елементів комутатора....................................................................... 242
10.5. Математична модель вентильного двигуна з постійними
магнітами.......................................................................................... 249
Список літератури........................................................................................................... 263
Додатки............................................................................................................................ 266

Повернутися до анотації: