шапка сайта

Дані для перерахунку одиниць вимірювання......................................... 6
Розділ 1. Фізико-хімічні властивості нафт і нафтопродуктів................. 7
1.1. Характеристичні точки кипіння нафтових фракцій......................... 7
1.2. Густина ............................................................................................. 9
1.3. Молекулярна маса .......................................................................... 14
1.4. Тиск насичених парів ..................................................................... 18
1.5. Критичні параметри ....................................................................... 22
1.6. Фактор стискання ........................................................................... 24
1.7. Леткість (фугітивність) .................................................................. 25
1.8. В’язкість ......................................................................................... 26
1.8.1. Залежність в’язкості від температури.................................... 28
1.8.2. Залежність в’язкості від тиску ............................................... 35
1.8.3. В’язкість сумішей................................................................... 37
1.8.4. В’язкість газів та нафтових парів........................................... 38
1.9. Теплофізичні властивості............................................................... 41
1.9.1. Питома теплоємність.............................................................. 41
1.9.2. Теплота випаровування.......................................................... 50
1.9.3. Ентальпія................................................................................ 54
1.9.4. Теплопровідність.................................................................... 56
1.9.5. Теплота плавлення, теплота сублімації ................................. 58
1.9.6. Теплота згорання.................................................................... 60
1.9.7. Теплота взаємодії ................................................................... 62
1.10. Температури спалаху, займання, самозаймання, початку
кристалізації, застигання, плавлення.................................................... 64
1.10.1. Температура спалаху............................................................ 64
1.10.2. Температури займання та самозаймання ............................. 67
1.10.3. Температура помутніння...................................................... 68
1.10.4. Температура початку кристалізації...................................... 68
1.10.5. Гранична температура фільтрованості ................................ 68
1.10.6. Температура застигання....................................................... 69
1.10.7. Температура плавлення........................................................ 70
1.10.8. Температура розм’якшення.................................................. 71
1.10.9. Температура крапання.......................................................... 71
1.10.10. Температура крихкості....................................................... 72
1.10.11. Температура розчинення в аніліні (“анілінова точка”)...... 72
4
1.10.12. Температура точки роси (“точка роси”) .............................73
1.11. Пластичні властивості...................................................................73
1.11.1. Пенетрація.............................................................................74
1.11.2. Розтяжність (дуктильність)...................................................74
1.11.3. Адгезія (зчеплення бітуму з мармуром та піском)...............75
1.12. Поверхневий натяг ........................................................................76
1.13. Оптичні властивості ......................................................................80
1.13.1. Колір......................................................................................80
1.13.2. Показник заломлення............................................................81
1.13.3. Питома рефракція .................................................................83
1.13.4. Оптична активність...............................................................85
1.14. Електричні властивості .................................................................85
1.14.1. Електропровідність ...............................................................85
1.14.2. Електрозбудливість...............................................................86
1.14.3. Діелектрична міцність...........................................................86
1.14.4. Тангенс кута діелектричних втрат........................................87
1.15. Розчинність і розчинювальна здатність........................................88
1.16. Моторні властивості палив ...........................................................92
1.16.1. Детонаційна стійкість бензинів ............................................93
1.16.2. Займистість дизельних палив................................................98
1.17. Технологічні та експлуатаційні властивості...............................101
1.17.1. Фільтрованість ....................................................................101
1.17.2. Висота полум’я, що не дає кіптяви.....................................101
1.17.3. Коксивність .........................................................................102
1.17.4. Термічна стабільність .........................................................102
1.17.5. Корозійна активність ..........................................................103
1.17.6. Кислотність .........................................................................103
Розділ 2. Технологічний розрахунок апаратів установок
первинної переробки нафти та газу.....................................................104
2.1. Розрахунок ректифікаційних колон..............................................104
2.1.1. Температурний режим ректифікаційної колони ..................104
2.1.2. Визначення основних розмірів колони.................................110
2.1.3. Матеріальний і тепловий баланси колони............................112
2.2. Теплообмінні апарати ...................................................................114
2.2.1. Тепловий розрахунок теплообмінників................................115
2.2.2. Холодильники і конденсатори-холодильники .....................117
2.2.3. Апарати повітряного охолодження (АПО)...........................118
2.3. Укрупнений розрахунок печей .....................................................120
5
Розділ 3. Паливо та мастильні матеріали, спеціальні рідини
та особливості їхнього використання ................................................. 124
3.1. Автомобільні бензини.................................................................... 126
3.2. Дизельні палива............................................................................ 135
3.3. Мастильні матеріали .................................................................... 149
3.4. Моторні оливи.............................................................................. 150
3.5. Трансмісійні оливи....................................................................... 162
3.6. Рідини для гідравлічних приводів................................................ 172
3.7. Індустріальні оливи...................................................................... 175
3.8. Пластичні мастила........................................................................ 187
3.9. Спеціальні рідини......................................................................... 193
Задачі................................................................................................... 196
Список літератури............................................................................... 213
Додатки ............................................................................................... 214