шапка сайта

Вступ.
Особливості функціонування агробіоценозів.
Агрокліматичне районування території України.
Сутність поняття агробіоценозу та особливості його функціонування.
Біоценотичні принципи управління фітосанітарним станом агроценозів.
Фактори, від дії яких необхідно захищати рослини.
Агробіорізноманіття та його значення для агробіоценозів.
Особливості формування ентомофауни агробіоценозів.
Визначення поняття біоценозу і ценотичного статусу агробіоценозу.
Оцінка впливу пестицидів на компоненти біоценозів.
Оцінка змін структури агробіоценозу при глобальному зменшенні пестицидного тиску.
Ретроспективний аналіз розвитку рослинництва та стратегії захисту рослин.
Біоценотичні принципи управління фітосанітарним станом агробіоценозів.
Шкідники сільськогосподарських культур.
Характеристика основних груп шкідників сільськогосподарських культур.
Екологія шкідників сільськогосподарських культур.
Хвороби сільськогосподарських культур.
Класифікація і типи прояву хвороб.
Неінфекційні хвороби рослин.
Інфекційні хвороби рослин.
Найважливіші групи збудників інфекційних хвороб рослин.
Фітопаразитичні нематоди.
Седентарні цистоутворюючі нематоди.
Галові нематоди.
Мігруючі кореневі ендопаразити.
Мігруючі кореневі ектопаразити.
Стеблові нематоди.
Листкові й деревинні паразитичні нематоди.
Ектопаразитичні нематоди - переносники вірусів.
Бур’яни в посівах сільськогосподарських культур.
Класифікація і зональне поширення бур’янів.
Сучасна стратегія контролювання бур’янів.
Генетичний метод захисту рослин від збудників хвороб та шкідників.
Генетичний метод захисту сільськогосподарських рослин від збудників хвороб. Використання сортів сільськогосподарських культур, стійких до шкідників.
Генетично модифіковані організми у захисті рослин.
Агротехнічний метод захисту рослин.
Регулювання забур’яненості посівів та розповсюдження хвороб у сівозмінах.
Вплив агротехнічних прийомів на щільність популяції шкідників.
Хімічний метод захисту рослин.
Загальні відомості про пестициди.
Токсичність пестицидів та чинники, що її обумовлюють.
Механізм дії пестицидів.
Дія та післядія пестицидів.
Резистентність та запобігання їй.
Методи виявлення резистентних популяцій живих організмів та шляхи запобігання їх розвитку.
Біологічний метод захисту рослин.
Предмет і завдання біологічного захисту рослин.
Характер взаємовідносин між організмами в біоценозах.
Загальні відомості про хвороби комах та про їх збудників.
Віруси і вірусні хвороби комах (вірози).
Рикетсії.
Бактерії і бактеріальні хвороби комах та мишоподібних гризунів (бактеріози).
Грибні хвороби комах (мікози).
Протозойні хвороби комах.
Нематодні хвороби комах.
Основи біологічного захисту рослин від хвороб.
Способи і засоби біологічного пригнічення шкідливих видів фітофагів та бур’янів.
Біологічний захист рослин від бур’янів.
Моніторинг фітосанітарного стану агробіоценозів.
Історія розвитку моніторингу фітосанітарного стану сільськогосподарських культур та його теоретичні засади.
Сучасні концепції теорії динаміки популяцій.
Прогноз - невід’ємна складова інтегрованого захисту рослин.
Еколого-економічні чинники динаміки популяцій шкідливих організмів.
Екотоксикологічний моніторинг пестицидів у агроценозах.
Хімічний захист - один із методів управління якістю агроценозів.
Полярність сполук як характеристика фізико-хімічних та екотоксикологічних властивостей пестицидів.
Оцінка ризику застосування пестицидів у агроценозах.
Теоретичні засади регуляції комунікації життєдіяльності комах.
Хімічна комунікація в біологічних системах.
Популяція як саморегулююча біологічна система.
Принципи регуляції життєдіяльності комах-фітофагів.
Феромонна комунікація як основа управління поведінкою комах.
Генетичні порушення розмноження комах.
Гормональна регуляція росту і розвитку комах.
Карантин рослин.
Теоретичні засади карантину рослин.
Сучасні методи діагностування карантинних організмів.
Інтегрований захист рослин.
Концепція інтегрованого захисту рослин.
Карантин рослин і організаційно-господарські заходи.
Методи захисту рослин.
Післямова редактора